Povinně zveřejňované informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název Obec Malé Kyšice
2. Důvod a způsob založení Postavení a působnost upravuje zákon č. 128/2000, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
3. Organizační struktura Samospráva
Zastupitelstvo – 6 členů
Mgr. Miroslav Oliverius – starosta
David Rehberger – místostarosta
Lenka Markupová – účetní, ohlašovna
4. Kontaktní spojení Obecní úřad Malé Kyšice Míru 72273 51  Malé Kyšice
4.1. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Obecní úřad Malé Kyšice Míru 72273 51  Malé Kyšice
4.2. Úřední hodiny Pondělí     15,00 – 17,00

Středa      16,00 – 18,00

4.3. Telefonní čísla Kancelář obecního úřadu – tel. 312 698 813
4.4. Adresa internetové stránky www.malekysice.cz
4.5. Adresa e-podatelny ou.malkysice@volny.cz
4.6. Identifikátor datové schránky j8gbxr9
5. Bankovní spojení Komerční banka a. s. Kladno
číslo účtu/kód banky: 26726141/0100
6. 00640557
7. DIČ obec není plátcem DPH
8. Dokumenty
8.1. Seznamy hlavních dokumentů
8.2. Rozpočet Rozpočet obce na rok 2021
9. Žádosti o informace
10. Příjem žádostí a dalších podání
11. Opravné prostředky
12. Formuláře Formuláře, které jsou k dispozici v sídle Obecního úřadu Malé Kyšice nebo zde
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Portál veřejné správy
14. Předpisy
14.1. Nejdůležitější používané předpisy Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

14.2. Vydané právní předpisy Platné obecně závazné vyhlášky
15. Úhrady za poskytování informací
15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.
15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
16. Licenční smlouvy
16.1. Vzory licenčních smluv Vzor licenční smlouvy dle § 14a, zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
16.2. Výhradní licence V současné době nejsou obcí Malé Kyšice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
17. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb. Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020

Archiv výročních zpráv poskytovaných podle zákona č. 106/1999 Sb.

Translate »