Obecní úřad Malé Kyšice funguje od 12. 10. 2020 v omezeném provozu. V úředních hodinách je možné se dovolat na pevnou linku obecního úřadu – tel. 312 698 813. Bez omezení je k dispozici mail obecního úřadu ou.malkysice@volny.cz nebo datová schránka obce j8gbxr9.

V bezodkladných případech, kdy je nutná osobní účast občana, je možné sjednat osobní schůzku, a to na telefonním čísle obecního úřadu.

Obecní úřad Malé Kyšice má stále aktivní krizové telefonní číslo 725 916 091, na které se mohou občané obracet s dotazy či žádostí o pomoc v souvislosti s šířením nákazy koronaviru.

Děkujeme za pochopení.

Společnost ČEZ Distribuce, a. s., ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném znění, vyzývá vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku uvedené společnosti, jakožto provozovatele distribuční soustavy.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 metrů. Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý porost vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení (vzdálenost se řídí ustanovením § 46 odst. 3 energetického zákona, v platném znění).

Odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů se provádí v období vegetačního klidu a dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Výzvu k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů lze shlédnout zde.

Dnes bylo vydáno podzimní číslo Malokyšických ozvěn.

Ke shlédnutí je v sekci Malokyšické ozvěny – Rok 2020.

V pondělí 24. srpna 2020 bude obecní úřad uzavřen z důvodu čerpání řádné dovolené.

Společnost ČEZ Distribuce, a. s. informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 14. srpna 2020 od 8.00 do 14.00 hodin v následujících ulicích a nemovitostech:

- Lesní: 1000,

- Na Louce: 107, 109, 129,

- Na Vrškách: 106, č. 1127238,

- Za Mlýnem: 35, 51, 104, 105, 119, 122, parc. č. 497/58,

- Zahradní: 118, 126, 163, 264, 929, 934, 1001, E260, E261, E262, E263, E294.

Kontejnery na tříděný odpad (sklo, plasty, papír) umístěné u ČOV Malé Kyšice jsou po dobu rekonstrukce komunikace před mateřskou školou dočasně přemístěny do ulice Míru poblíž křižovatky s ulicí Spojovací. Nádoba na drobný kovový odpad zůstává umístěna v areálu sběrného místa u ČOV Malé Kyšice.

Od úterý 21. července 2020 bude asi na 2 týdny omezen provoz od křižovatky ulic Spojovací a Míru směrem k ČOV Malé Kyšice. V místě bude probíhat rekonstrukce komunikace. Zároveň bude omezen vývoz kontejnerů na tříděný odpad. Žádáme občany, aby po dobu prací přednostně využili kontejnerů v ulici Zahradní nebo Berounské.

Omlouváme se za případné komunikace a děkujeme za pochopení.

Obecnímu úřadu bylo v nedávné době oznámeno několik případů krádeží v naší obci. Cílem krádeží se stala zejména jízdní kola a zahradní technika. Vzhledem k tomu, že se nejednalo o ojedinělý případ a nemáme informace o tom, že by byl pachatel dopaden, žádáme občany o obezřetnost.

Zároveň tímto apelujeme na občany, aby si důkladně zabezpečili svůj majetek.