Dnes vychází páté letošní číslo Malokyšických ozvěn.

Ke shlédnutí v záložce Malokyšické ozvěny.

Obec Malé Kyšice pořádá dne 3. listopadu 2018 od 19.30 hodin v restauraci LIKA posvícenskou zábavu. Vstupenky je možné zakoupit v úředních hodinách na obecním úřadě, mimo úřední hodiny v restauraci LIKA.

Plakát k akci zde.

Podzimní svoz velkoobjemového, nebezpečného a bio odpadu proběhne v neděli 28. října 2018 na pozemku naproti ČOV Malé Kyšice od 9.00 hodin do naplnění kontejnerů nebo nejpozději do 12.00 hodin.

Zároveň uvítáme pomoc všech dobrovolníků, kteří se chtějí zapojit do úklidu okolí obce. Sraz dobrovolníků je v 9.00 hodin u vjezdu do ČOV.

Děkujeme všem, kteří se do úklidu pravidelně zapojují a přispívají tak ke zvelebení naší obce.

V pondělí 17. září 2018 vyšlo předvolební číslo Malokyšických ozvěn.

Ke shlédnutí je v záložce Malokyšické ozvěny.

Volby do zastupitelstev obcí proběhnou v pátek 5. října 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 do 14.00 hodin. V obci Malé Kyšice je volební místnost v budově obecního úřadu na adrese Míru č. p. 72, Malé Kyšice.

Voličem je:

  • státní občan České republiky, který nejpozději 6. října 2018 dosáhne věku 18 let a je v obci přihlášen k trvalému pobytu,
  • občan jiného členského státu EU, který nejpozději 6. října dosáhne věku 18 let a má v obci trvalý nebo registrovaný přechodný pobytu a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

Volič je povinen ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství:

  • platným občanským průkazem,
  • platným cestovním pasem České republiky,
  • jde-li o cizince, průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu na území.

Počet členů volených členů zastupitelstva v obci Malé Kyšice je sedm. V obci kandiduje jedna volební strana – sdružení nezávislých kandidátů – Malokyšická volba.

Při hlasování musí volič hlasovací lístek upravit jedním z následujících způsobů:

  1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany tuto volební stranu – tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno. V tomto případě již volič neoznačuje v této volební straně konkrétní kandidáty.
  2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje. Nejvýše však lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno.

Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.

Společnost ČEZ Distribuce, a. s., upozorňuje ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm, g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distriubce, a. s.

Podrobnější informace zde.

ČEZ Distribuce, a. s. oznamuje, že v pondělí 10. září 2018 bude od 11.00 do 15.30 hodin přerušena dodávka elektrické energie v ulici Hřebenka. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

V sobotu 4. 8. 2018 se od 10.00 hodin uskuteční na bývalém koupališti v Poteplí akce s názvem „Vymetání stodol„. Jedná se o sraz historických strojů.

Bližší informace na plakátu zde nebo na www.vymetanistodol.cz.