Registr oznámení

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen „registr“), ukládá veřejným funkcionářům oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, případně finančních závazků, které veřejný funkcionář má.

Veřejnými funkcionáři v oblasti územní samosprávy se podle zákona o střetu zájmů rozumí členové zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, nebo starosta obce a členové rady obce, kteří pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nejsou.

Registr je veřejný a každý má právo do něj bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Registr je uložen u starosty obce, který vede evidenci o nahlížení do registru. Nahlížení do registru je možné i v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

K nahlížení do registru v elektronické podobě je nutno získat přístupové jméno a heslo, které udělí příslušný obecní úřad.

Doporučený postup k vydání uživatelského jména a hesla:

  1. osobně se dostavit k vydání do registračního místa, tj. do kanceláře obecního úřadu v úředních hodinách
  2. předložit občanský průkaz, na jehož základě bude zájemci předložena „Žádost o nahlížení do registru oznámení“, kterou žadatel podepíše, čímž potvrdí souhlas s podmínkami, za kterých mu bude uživatelské jméno a heslo přiděleno,
  3. žadateli bude přiděleno uživatelské jméno a heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě,
  4. toto uživatelské jméno a heslo opravňuje po dobu, na které bylo vystaveno, nahlížet do registru na stránkách obce z libovolného počítače připojeného k veřejné datové síti.

Poučení pro žadatele: 

Dle § 23 se přestupku dopustí fyzická osoba, která

a) používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 13 odst. 5,

b) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 3 o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru,

c) uvede zjevně nepravdivé údaje do návrhu na zahájení řízení podle § 17,

d) neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě na centrální adrese prostřednictvím veřejné datové sítě.

Dle § 24 za přestupek podle § 23 lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč.


Podmínky udělení uživatelského jména a hesla:

Uživatelské jméno a heslo k přístupu k registru se vydává na základě příslušných ustanovení (§ 13, odst. 5) zákona č. 159/2006 Sb.

Evidenční orgán si vyhrazuje právo zrušit či zablokovat uživatelské jméno a heslo pokud má důvodné podezření, že byly porušeny podmínky, za kterých bylo vydáno, zejména pokud bylo sděleno třetí osobě.

Podáním „Žádosti o nahlížení do registru oznámení“ (ke stažení ve formátu pdf zde) žadatel souhlasí se zpracováváním osobních údajů a to na dobu nejméně pět let po ukončení platnosti přiděleného uživatelského jména, viz  článek „Ochrana osobních údajů“.


Ochrana osobních údajů

Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, není obecní úřad jako správce registru povinen podat Úřadu na ochranu osobních údajů oznámení o zpracování osobních údajů, neboť povinnost zpracovávat osobní údaje vznikla na základě zvláštního zákona, č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Zákon o ochraně osobních údajů v tomto případě stanoví, že údaje oznámení musí být zveřejněny.

1. Správce databáze osobních údajů Obecní úřad
2. Účel zpracování Evidence osob nahlížejících do registru, dle § 13, odst. 2,4 a5 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
3. Kategorie subjektů údajů a osobních údajů, které se těchto subjektů týkají  Adresní a identifikační údaje.
4. Rozsah zpracovávaných údajů Jméno nebo jména, příjmení subjektu údajů, dále jeho rodné číslo, adresa trvalého bydliště, číslo a typ dokladu, na základě něhož byly údaje ověřeny.Osobní údaje jsou zpracovány se souhlasem subjektu údajů.
5. Kategorie subjektů údajů Zákazníci (klienti) oznamovatele, členové oznamovatele, zaměstnanci oznamovatele.
6. Zdroje osobních údajů  Přímo od subjektů údajů.
7. Popis způsobu zpracování osobních údajů Manuální a automatické zpracování vlastními zaměstnanci.
8. Příjemce nebo kategorie příjemců, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny či sdělovány  Nebudou jiní příjemci.
9. Předpokládané předání osobních údajů do jiných států  Nebude docházet k předání osobních údajů do jiných států.
10. Popis opatření k zajištění požadované ochrany osobních údajů podle § 13 zákona č. 101/2000 Sb. Manuální zpracování: fyzická ochrana dokumentů.

Automatizované zpracování: přístupová práva.

Technické podmínky nahlížení do registru:

Dokumenty v registru jsou uveřejňovány jako dokumenty PDF. K jejich prohlížení je nutný prohlížeč, např. Adobe Acrobat Reader, který lze zdarma získat např. na stránkách Adobe na následující adrese: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Translate »